Share Code Liên hệ nhiều tùy chọn cho Blogspot

Chào Mọi Người Đã Trở Lại Với Blog PN. Hôm Nay Mình Sẽ Share Tới Các Bạn Code Liên Hệ Nhiều Tùy Chọn Của Bên Layout.
Thay vì phải tạo từng nút Facebook messenger, Zalo chat, Skype chat, Gửi email thì code liên hệ nhiều tùy chọn cho Blogspot gộp chúng thành một menu và sử dụng nút hiển thị menu đó khi click hay hover vào nút, rất tiện lợi.

DEMO


HƯỚNG DẪN

B1: Vào Bố Cục Và Pase Code Sau Trước Thẻ </body> . Nhớ Sửa Thông Tin Trong Code Nhé :))
<!-- arcontactus widget -->
<link href='https://vietblogdao.github.io/style/arcontactus.css' rel='stylesheet'/>
<script src='https://vietblogdao.github.io/script/arcontactus.js' type='text/javascript'></script>
<div id='arcontactus'></div>
<script>//<![CDATA[
var arCuMessages = ["Xin ch\u00e0o!", "T\u00f4i c\u00f3 th\u1ec3 gi\u00fap g\u00ec cho b\u1ea1n?"];
var arCuLoop = false;
var arCuCloseLastMessage = false;
var arCuPromptClosed = false;
var _arCuTimeOut = null;
var arCuDelayFirst = 2000;
var arCuTypingTime = 2000;
var arCuMessageTime = 4000;
var arCuClosedCookie = 0;
var arcItems = [];
window.addEventListener('load', function() {
 arCuClosedCookie = arCuGetCookie('arcu-closed');
 jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.init', function() {
  if (arCuClosedCookie) {
   return false;
  }
  arCuShowMessages();
 });
 jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.openMenu', function() {
  clearTimeout(_arCuTimeOut);
  arCuPromptClosed = true;
  jQuery('#contact').contactUs('hidePrompt');
  arCuCreateCookie('arcu-closed', 1, 30);
 });
 jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.hidePrompt', function() {
  clearTimeout(_arCuTimeOut);
  arCuPromptClosed = true;
  arCuCreateCookie('arcu-closed', 1, 30);
 });
 var arcItem = {};
 arcItem.id = 'msg-item-1';
 arcItem.class = 'msg-item-facebook-messenger';
 arcItem.title = 'Messenger';
 arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M224 32C15.9 32-77.5 278 84.6 400.6V480l75.7-42c142.2 39.8 285.4-59.9 285.4-198.7C445.8 124.8 346.5 32 224 32zm23.4 278.1L190 250.5 79.6 311.6l121.1-128.5 57.4 59.6 110.4-61.1-121.1 128.5z"></path></svg>';
 arcItem.href = 'https://m.me/nguyenthanhdoanofficial';
 arcItem.color = '#567AFF';
 arcItems.push(arcItem);
 var arcItem = {};
 arcItem.id = 'msg-item-9';
 arcItem.class = 'msg-item-telegram-plane';
 arcItem.title = 'Zalo Chat';
 arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M446.7 98.6l-67.6 318.8c-5.1 22.5-18.4 28.1-37.3 17.5l-103-75.9-49.7 47.8c-5.5 5.5-10.1 10.1-20.7 10.1l7.4-104.9 190.9-172.5c8.3-7.4-1.8-11.5-12.9-4.1L117.8 284 16.2 252.2c-22.1-6.9-22.5-22.1 4.6-32.7L418.2 66.4c18.4-6.9 34.5 4.1 28.5 32.2z"></path></svg>';
 arcItem.href = 'https://zalo.me/0974858395';
 arcItem.color = '#1EBEA5';
 arcItems.push(arcItem);
 var arcItem = {};
 arcItem.id = 'msg-item-6';
 arcItem.class = 'msg-item-skype';
 arcItem.title = 'Skype Chat';
 arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M424.7 299.8c2.9-14 4.7-28.9 4.7-43.8 0-113.5-91.9-205.3-205.3-205.3-14.9 0-29.7 1.7-43.8 4.7C161.3 40.7 137.7 32 112 32 50.2 32 0 82.2 0 144c0 25.7 8.7 49.3 23.3 68.2-2.9 14-4.7 28.9-4.7 43.8 0 113.5 91.9 205.3 205.3 205.3 14.9 0 29.7-1.7 43.8-4.7 19 14.6 42.6 23.3 68.2 23.3 61.8 0 112-50.2 112-112 .1-25.6-8.6-49.2-23.2-68.1zm-194.6 91.5c-65.6 0-120.5-29.2-120.5-65 0-16 9-30.6 29.5-30.6 31.2 0 34.1 44.9 88.1 44.9 25.7 0 42.3-11.4 42.3-26.3 0-18.7-16-21.6-42-28-62.5-15.4-117.8-22-117.8-87.2 0-59.2 58.6-81.1 109.1-81.1 55.1 0 110.8 21.9 110.8 55.4 0 16.9-11.4 31.8-30.3 31.8-28.3 0-29.2-33.5-75-33.5-25.7 0-42 7-42 22.5 0 19.8 20.8 21.8 69.1 33 41.4 9.3 90.7 26.8 90.7 77.6 0 59.1-57.1 86.5-112 86.5z"></path></svg>';
 arcItem.href = 'skype://nguyenthanhdoan?chat';
 arcItem.color = '#1C9CC5';
 arcItems.push(arcItem);
 var arcItem = {};
 arcItem.id = 'msg-item-7';
 arcItem.class = 'msg-item-envelope';
 arcItem.title = 'Gửi Email';
 arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M464 64H48C21.5 64 0 85.5 0 112v288c0 26.5 21.5 48 48 48h416c26.5 0 48-21.5 48-48V112c0-26.5-21.5-48-48-48zM48 96h416c8.8 0 16 7.2 16 16v41.4c-21.9 18.5-53.2 44-150.6 121.3-16.9 13.4-50.2 45.7-73.4 45.3-23.2.4-56.6-31.9-73.4-45.3C85.2 197.4 53.9 171.9 32 153.4V112c0-8.8 7.2-16 16-16zm416 320H48c-8.8 0-16-7.2-16-16V195c22.8 18.7 58.8 47.6 130.7 104.7 20.5 16.4 56.7 52.5 93.3 52.3 36.4.3 72.3-35.5 93.3-52.3 71.9-57.1 107.9-86 130.7-104.7v205c0 8.8-7.2 16-16 16z"></path></svg>';
 arcItem.href = 'mailto:admin@doannguyen.net';
 arcItem.color = '#FF643A';
 arcItems.push(arcItem);
 var arcItem = {};
 arcItem.id = 'msg-item-8';
 arcItem.class = 'msg-item-phone';
 arcItem.title = 'Call 0974858395';
 arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M493.4 24.6l-104-24c-11.3-2.6-22.9 3.3-27.5 13.9l-48 112c-4.2 9.8-1.4 21.3 6.9 28l60.6 49.6c-36 76.7-98.9 140.5-177.2 177.2l-49.6-60.6c-6.8-8.3-18.2-11.1-28-6.9l-112 48C3.9 366.5-2 378.1.6 389.4l24 104C27.1 504.2 36.7 512 48 512c256.1 0 464-207.5 464-464 0-11.2-7.7-20.9-18.6-23.4z"></path></svg>';
 arcItem.href = 'tel:0974858395';
 arcItem.color = '#4EB625';
 arcItems.push(arcItem);
 jQuery('#arcontactus').contactUs({
  items: arcItems
 });
});
//]]></script>
<!-- end arcontactus widget -->
B2 : Lưu Lại Và Hưởng Thành Quả Thôi.
...
 • Do thiếu hụt kinh phí nên chúng tôi buộc phải chạy quảng cáo để duy trì website. Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này! !
 • Mọi thứ trên website đều là miễn phí.Được Leech Từ Nhiều Nguồn , Nếu Có Vấn Đề Bản Quyền Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi!
 • Tuyệt đối không click spam (click tặc quảng cáo). Hãy là một người sử dụng internet thông minh và có văn hóa! Xin cảm ơn.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM